Regulamin Świetlicy

 

Regulamin środowiskowej świetlicy  „Tęczowa  świetlica”

 

Adres placówki:  10-519  Olsztyn  ul. Mazurska 13 B

 

 1. Postanowienia ogólne
 1. Świetlica działa na podstawie: Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia  9 czerwca 2011r. (Dz. U. z 2016r. poz. 575 – tekst jednolity ze zmianami).
 1. Środowiskowa świetlica pod nazwą „Tęczowa świetlica”, zwana dalej „Świetlicą” jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną w formie opiekuńczej dla grupy max 19 osobowej dzieci w wieku przedszkolnym, opierającą swoją działalność na wartościach chrześcijańskich, zapewniającą:

 

 1. zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
 2. organizację czasu wolnego
 3. zajęcia wspierające rozwój dziecka
 4. stałą pracę z rodziną
 5. wypoczynek letni
 6. zajęcia integracyjne
 7. Organem prowadzącym Świetlicę jest Katolickie Stowarzyszenie Opieki nad Dzieckiem i Rodziną im. św. Brata Alberta w Olsztynie
 8. Świetlica ma swoją siedzibę w Olsztynie przy ulicy Mazurskiej 13 B
 9. Świetlica posługuje się nazwą w pełnym brzmieniu

Środowiskowa świetlica „Tęczowa świetlica”

10-519  Olsztyn  ul. Mazurska 13 B

 1. Skrót nazwy brzmi : „Tęczowa świetlica”. Skrót nazwy w niniejszym regulaminie : Świetlica
 2. Zasady działania i organizacja
 3. Placówka stwarza warunki do:
 4. psychicznego, emocjonalnego, fizycznego rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym
 5. profilaktyki przemocy w rodzinie
 6. edukacji w kierunku profilaktyki zdrowia
 7. wsparcia rodzin w zakresie kompetencji wychowawczych i społecznych
 8. wyrównywania deficytów rozwojowych i emocjonalnych u małych dzieci
 9. organizacji imprez integracyjnych
 10. diagnozy problemów rodziny
 11. Jako placówka wsparcia dziennego może prowadzić:
 12. zajęcia w stałej grupie
 13. zajęcia wyrównawcze, kompensacyjne, logopedyczne
 14. stałą pracę z rodziną w formie indywidualnych konsultacji i grupowych spotkań warsztatowych
 15. współpracę z organizacjami i instytucjami pomocy społecznej
 16. pomoc psychologiczno – pedagogiczną rodzinie
 17. Świetlica przyjmuje dzieci na podstawie Karty zgłoszenia dziecka zał. 1
 18. Świetlica pracuje przez okres 11 miesięcy w roku w wymiarze max 5 h dziennie w dni robocze
 19. Świetlica może organizować dodatkowe zajęcia w soboty i niedziele po uzgodnieniu z rodzicami

III. Organy świetlicy

 1. Organem świetlicy jest:
 2. Rada Świetlicy w skład której wchodzą:
 • Kierownik świetlicy jako przewodniczący
 • Wychowawcy
 • Opiekunowie
 • Psycholog – dodatkowo
 • Koordynator zadania

 

Kierownik Świetlicy składa sprawozdanie z pracy Świetlicy na Walnym Zebraniu Katolickiego Stowarzyszenia Opieki nad Dzieckiem i Rodziną im. św. Brata Alberta co najmniej jeden raz w roku, poza tym  kierownik Świetlicy

 • Reprezentuje placówkę na zewnątrz
 • Zwołuje Radę Świetlicy wg bieżących potrzeb
 • Wykonuje inne zadania na rzecz Świetlicy

 

 1. Rada Świetlicy podejmuje ważne decyzje dotyczące pracy Świetlicy na zasadzie większości
 2. Rada Świetlicy
 • Podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące pracy świetlicy (zmiany)
 • Opiniuje plan pracy i dyżury wychowawców i opiekunów dzieci
 • Ustala zakres potrzeb dzieci i dostosowuje program pracy Świetlicy
 • Rozwiązuje problemy wychowawcze

 

 1. Świetlica współpracuje z UWM w Olsztynie, OSW w Olsztynie, UP w Olsztynie i pozyskuje wolontariuszy dodatkowo wspierających pracę Świetlicy i zdobywających doświadczenie zawodowe

 

 1. Osoby zatrudnione w Świetlicy spełniają wymogi określone w art. 25 ust. 2 Ustawy wspierania rodziny i sprawowania pieczy zastępczej oraz zgodnie z art.26 ust.1 i 2 ustawy
 2. Placówka w zależności od potrzeb dzieci zatrudnia innych specjalistów:
 • logopedę
 • nauczyciela muzyki
 • psychologa
 • pedagoga specjalnego
 • animatora
 • innych (pracowników obsługi)

 

 1. Zasady i tryb kwalifikowania dzieci do Świetlicy

 

 1. Do Świetlicy przyjmuje się dzieci:
 • na prośbę rodziców
 • na prośbę pracowników MOPS
 • ze wskazań sądowych

 

 1. Rodzice dzieci wypełniają Kartę zgłoszenia dziecka

 

 1. Rodzice zapoznają się z regulaminem placówki i zaplanowanymi terminami spotkań   rodziców

 

 1. Skreślenie z listy uczestników Świetlicy odbywa się wyłącznie w porozumieniu z rodzicami lub opiekunami prawnymi.
 2. Dokumentacja
 3. Świetlica prowadzi dokumentację pobytu wychowanków
 • księgę ewidencyjną
 • dzienniki przeprowadzonych zajęć z dziećmi
 • plan pracy Świetlicy
 • Karty zgłoszenia dziecka
 • listę obecności na spotkaniach rodziców
 • inne

VII.   Działalność administracyjna i finansowa

 

 1. Dokumentacja świetlicy znajduje się w siedzibie świetlicy i prowadzi ją koordynator zadania
 2. Dokumentację księgową prowadzi firma księgowa wg. obowiązujących przepisów
 3. Roczny plan budżetowy Świetlicy ustala Walne Zebranie Stowarzyszenia
 4. Kierownik Świetlicy składa sprawozdanie z pracy świetlicy na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia
 5. Świetlica finansowana jest ze środków własnych, pozyskanych darowizn oraz z dotacji

 

VIII.  Postanowienia końcowe

1.Współpraca z rodzicami odbywa się na zasadzie partnerstwa

2.Problemy związane z organizacją i funkcjonowaniem świetlicy nie unormowane w niniejszym  regulaminie rozwiązuje kierownik świetlicy w porozumieniu z koordynatorem zadania.