Misja

Misja Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest :
1. Objecie wszechstronną opieką dzieci i rodziny, które opieki potrzebują.
2. Ratowanie życia nienarodzonych dzieci.
Wymienione cele  Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1. Prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnej służącej profilaktyce i rozwiązywaniu problemów rodzinnych dzieci krzywdzonych i osób niepełnosprawnych.
2. Włączanie się do działania na rzecz przywrócenia praw do życia dzieci nienarodzonych.
3. Powołanie placówki pomocy bezpośredniej pod nazwą „ Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie”, które prowadzić będzie pomoc psychologiczną, pedagogiczną, medyczną, socjalną, prawną w zakresie diagnozy, interwencji i terapii.
4. Świadczenie pomocy samotnym matkom z możliwością utworzenia Domu Samotnej Matki.
5. Organizowanie działań profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych:
    a. zajęcia pozaszkolne i świetlicowe
    b. wypoczynek letni i zimowy
    c. turnusy rehabilitacyjne
    d. formy integracyjne
6. Współpracę z instytucjami i innymi organizacjami zajmującymi się pomocą  dziecku i rodzinie, osobom niepełnosprawnym i ratowaniem życia nienarodzonych.