Statut

STATUT KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA OPIEKI NAD DZIECKIEM I
RODZINĄ  im św. Brata Alberta w Olsztynie
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1.Stowarzyszenie nosi nazwę „ Katolickie Stowarzyszenie Opieki nad Dzieckiem i
Rodziną im św. Brata Alberta w Olsztynie
2.Stowarzyszenie posiada osobowość prawną prawa cywilnego
3.W zakresie prawa kanonicznego jest stowarzyszeniem prywatnym bez osobowości prawnej
( zob.kan.299p.1 -3,310,322 p.2)
4.Stowarzyszenie zostaje ustanowione na czas nieokreślony
§ 2
Stowarzyszenie działa na terenie województwa olsztyńskiego
§3
Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Olsztyn
§4
Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem „ Katolickie Stowarzyszenie
Opieki nad Dzieckiem i Rodziną im św. Brata Alberta w Olsztynie
§5
1.Nadzór nad Stowarzysze
niem sprawuje Arcybiskup Warmiński
2.Stowarzyszenie stosuje się do przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego dotyczących
stowarzyszeń wiernych a w szczególności do przepisów kan. 298 – 311 i 321 – 329 odpowiednio do charakteru Stowarzyszenia
3. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do realizacji swoich celów , w tym członków  stowarzyszenia
Rozdział II
Cele, formy i zasady działania Stowarzyszenia
§ 6
Celem Stowarzyszenia jest :
1.Objęcie wszechstronną opieką dzieci i rodziny, które opieki potrzebują
2.
Ratowanie życia nienarodzonych dzieci
§7
Cele określone w paragrafie 6 Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1.Prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnej służącej profilaktyce i
rozwiązywaniu problemów rodzinnych dzieci krzywdzonych i osób niepełnosprawnych
2.Włączanie się do działania na rzecz przywrócenia praw do życia dzieci
nienarodzonych
3. Powołanie placówki pomocy bezpośredniej pod nazwą „ Ośrodek Pomocy Dziecku
i Rodzinie”, które prowadzić będzie pomoc psychologiczna, pedagogiczną,medyczną
, socjalną, prawną w zakresie diagnozy , interwencji i terapii
4.Świadczenie pomocy samotnym matkom z możliwością stworzenia Domu Samotnej Matki
5.Organizowanie działań profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych:
a. zajęcia pozaszkolne i świetlicowe
b. wypoczynek letni i zimowy
c. turnusy rehabilitacyjne
d. formy integracyjne
e.prowadzenie przedszkola socjalnego
6.Współpracę z instytucjami i innymi organizacjami zajmującymi się pomocą
dziecku i rodzinie, osobom niepełnosprawnym i ratowaniem życia nienarodzonych
§.8
Stowarzyszenie może prowadzić  działalność gospodarczą w celu pozyskania środków na
realizacje celów statutowych Stowarzyszenia poprzez
1. powołanie przedszkoli
2. powołanie szkoły
§9
1. Stowarzyszenie kieruje się zasadami wiary i moralności określonymi przez Urząd  Nauczycielski Kościoła
2. Stowarzyszenie akceptuje w swoich działaniach idee ekumenizmu
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§10
1.Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, wspierających i honorowych
2.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia, posiadająca
obywatelstwo polskie