O nas

INFORMACJA O STOWARZYSZENIU

 

 1. Nazwa Stowarzyszenia

Katolickie Stowarzyszenie Opieki nad Dzieckiem i Rodzina im. św. Brata Alberta

z siedzibą    10 – 519  Olsztyn ul.  Mazurska 13 B

 

 1. Adres Stowarzyszenia: jak wyżej
 2. Liczba członków Stowarzyszenia –  17 osób
 3. Data rejestracji – 05.11.2001  nr KRS 0000058842
 4. Zarząd Stowarzyszenia : Małgorzata Jesionowska – prezes

                                                           Dorota Kułakowska – wiceprezes

                                                           Małgorzata Mydlarska Bronicka  – skarbnik

                                                          Jan Bartosik – sekretarz

                                                       

Komisja Rewizyjna : Maria Pasek

                                       Eugenia Janicka

                                       Jadwiga Rodziewicz

                                              

 1. Liczba pracowników zatrudnionych na stałe ( umowa o pracę ) – 4

Ze Stowarzyszeniem współpracuje średnio 20 wolontariuszy w roku. Są to osoby związane zawodowo z pracą z dziećmi lub studenci pedagogiki UWM w Olsztynie

 1. Główne osiągnięcia
 1.    Prezes stowarzyszenia Małgorzata Jesionowska jest w gronie  osób wyróżnionych  w plebiscycie „Kobieta Niezwykła” organizowanym przez Gazetę Olsztyńską i Dziennik Elbląski w roku 2003
 2.    Katolickie Stowarzyszenie otrzymało Dyplom Uznania „Przyjaźni Dzieciom” od Wojewody Warmińsko Mazurskiego  za   zaangażowanie w  pracy na rzecz dzieci i młodzieży w roku 2009.

8.Działalność Stowarzyszenia

 • Punkt Pomocy psychologiczno pedagogicznej.

Punkt obsługuje mieszańców Miasta Olsztyn i powiatu olsztyńskiego. Punkt udziela pomocy terapeutycznej osobom będącym ofiarami przemocy domowej, w tym dzieciom i młodzieży oraz osobom znajdującym się sytuacji kryzysowej. Prowadzi terapię diagnozę rodziny, interwencję oraz terapię  metodą TSR.

 

 • Organizacja turnusów terapeutycznych i rehabilitacyjnych .

W turnusach uczestniczą osoby niepełnosprawne, dzieci i dorośli,  osoby po doświadczeniu przemocy, po urazie lub po stracie.  

  

 • Środowiskowa świetlica „Tęczowa Świetlica” dla dzieci w wieku 3 -6 lat. Funkcjonuje od 2008 roku przy ul. Mazurskiej 13 B

 

 • Przedszkole Niepubliczne” Akademia Jasia i Małgosi”.

 

 • Organizacja zajęć opiekuńczo – wychowawczych i profilaktycznych dla dzieci

     i młodzieży. W ramach zajęć uczestnicy nabywają nowych umiejętności oraz

     rozwijają swoje zainteresowania.

                                                                              Zajęcia na basenie

        

                                                                         Zajęcie ekspresji twórczej

 1. Organizacja szkoleń  skierowanych dla psychologów, pedagogów, nauczycieli, osób pracujących z dziećmi z zakresu mediacji, przeciwdziałania agresji i przemocy. Prowadzenie Szkoły dla Rodziców,

 

                                                  Cele statutowe Stowarzyszenia

 Rozdział II

Cele, formy i zasady działania Stowarzyszenia

 

Celem Stowarzyszenia jest :

 • Objecie wszechstronną opieką dzieci i rodziny, które opieki potrzebują
 • Ratowanie życia nienarodzonych dzieci

Cele określone powyżej Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 

 1. Prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnej służącej profilaktyce i rozwiązywaniu problemów rodzinnych dzieci krzywdzonych i osób niepełnosprawnych
 2. Włączanie się do działania na rzecz przywrócenia praw do życia dzieci nienarodzonych
 3. Powołanie placówki pomocy bezpośredniej pod nazwą „ Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie”, które prowadzić będzie pomoc psychologiczna, pedagogiczną, medyczną, socjalną, prawną w zakresie diagnozy, interwencji i terapii
 4. Świadczenie pomocy samotnym matkom z możliwością stworzenia Domu Samotnej Matki
 5. Organizowanie działań profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych:
 • Zajęcia pozaszkolne i świetlicowe
 • Wypoczynek letni i zimowy
 • Turnusy rehabilitacyjne
 • Formy integracyjne

6. Współpracę z instytucjami i innymi organizacjami zajmującymi się pomocą dziecku i rodzinie