Polityka Prywatności

Katolickie Stowarzyszenie Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną im. św. Brata Alberta z siedzibą w Olsztynie

 

 1. Polityka Prywatności zamieszczona na stronie internetowej  Katolickiego  Stowarzyszenia Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną im. św. Brata Alberta stanowi zbiór zasad przetwarzania danych osobowych i zasad ochrony prywatności stosowanych wobec osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej,
 2. Podstawa zbierania i przetwarzania danych osobowych jest oparta na Rozporządzeniu  Nr 2016/679  Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE2 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO oraz na ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018r. poz.1000), zwanej dalej Ustawą
 3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Katolickie Stowarzyszenie Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną im. św. Brata Alberta, jako Administratora, jedynie w związku ze świadczonymi przez nas usługami .
 4. Katolickie Stowarzyszenie Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną im. św. Brata Alberta dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 5. Osoba korzystająca z usług świadczonych przez Katolickie Stowarzyszenie Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną im. św. Brata Alberta dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie w związku ze świadczonymi usługami.
 6. Brak udostępnienia danych osobowych przez osobę w związku ze świadczonymi usługami jest podstawą do odstąpienia od wykonywania tych usług przez Katolickie Stowarzyszenie Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną im. św. Brata Alberta .
 7. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie pracownicy Katolickiego Stowarzyszenia Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną im. św. Brata Alberta
 8. W niezbędnym zakresie dane osobowe w związku z realizacją usług mogą być przekazane zleceniobiorcom świadczącym na rzecz Stowarzyszenia  w szczególności usługi informatyczne z którymi Stowarzyszenie  współpracuje.
 9. Dane osobowe uzyskane przez Katolickie Stowarzyszenie Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną im. św. Brata Alberta w związku ze świadczonymi usługami są przechowywane przez okres 10 lat.
 10. Katolickie Stowarzyszenie Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną im. św. Brata Alberta, nie powołuje inspektora ochrony danych osobowych.
 11. Katolickie Stowarzyszenie Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną im. św. Brata Alberta prowadzi rejestr wszelkich skarg na przetwarzanie danych osobowych.
 12. Zgłoszone naruszenia podlegają bezwzględnemu zaewidencjonowaniu w rejestrze skarg
 13. Zgłaszanie skarg można dokonywać osobiście w Biurze Katolickiego Stowarzyszenia Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną im. św. Brata Alberta w Olsztynie  lub listownie na adres: ul Mazurska 13B, 10-519 Olsztyn albo elektronicznie na adres: akademiajasiaimalgosi@gmail.com
 14. W przypadku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Katolickie Stowarzyszenie Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną im. św. Brata Alberta jest zobowiązana bez zbędnej zwłoki zawiadomić osobę, której dane dotyczą o takim naruszeniu.
 15. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Katolickiego Stowarzyszenia Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną im. św. Brata Alberta jako administratora jej danymi osobowymi do:
  • dostępu do swoich danych
  • zmiany swoich danych
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
  • przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora.
  • niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Katolickie Stowarzyszenie Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną im. św. Brata Alberta ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe ( tzw. prawo do zapomnienia).
  • złożyć skargę do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (zwanym dalej UODO)
  • złożyć skargę się bezpośrednio do sądu, z pominięciem Prezesa UODO.
 16. W sprawach nieunormowanych w niniejszej polityce prywatności zastosowanie mają przepisy powołanego na wstępie RODO oraz wskazanej na wstępie Ustawy.
 17. Niniejsza polityka prywatności Katolickie Stowarzyszenie Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną im. św. Brata Alberta obowiązuję od dnia 04 czerwca 2019 r.