Świetlica

Statut placówki dziennego wsparcia „Tęczowa świetlica”

Postanowienia ogólne

 1. Placówka powstała na podstawie uchwały Katolickiego Stowarzyszenia Opieki nad Dzieckiem i Rodziną im św. Brata Alberta w Olsztynie jako zadanie statutowe stowarzyszenia i jest prowadzona przez Katolickiego Stowarzyszenia Opieki nad Dzieckiem i Rodziną im św. Brata Alberta w Olsztynie

 1. Placówka posługuje się pełną nazwą Środowiskowa świetlica „Tęczowa świetlica” lub skrótem „Tęczowa świetlica”

 1. Placówka mieści się pod adresem: 10-519 Olsztyn ul. Mazurska 13 B

 1. Placówka jest dostosowana do potrzeb małych dzieci

 

II. Zasady finansowania „Tęczowej świetlicy”

1. Tęczowa świetlica finansowana jest z dotacji UM Olsztyn w trybie konkursu ogłoszonego dla organizacji pozarządowych oraz innych dotacji publicznych, a także dodatkowo z wpłat sponsorów, darowizn.

2. Tęczowa świetlica jest instytucją non profit.

III. Cele i zadania „Tęczowej świetlicy”

Świetlica ma następujące zadania:

1. Organizacja czasu wolnego dzieciom w wieku 2- 4 lata, wspieranie ich rozwoju oraz pomoc w zaspakajaniu potrzeb opiekuńczych.

2. Pomoc w sytuacji kryzysowej rodziny dzieci w oparciu o diagnozę indywidualną dziecka i jego rodziny

3. Współpraca z instytucjami pomocy społecznej miasta Olsztyn np. CIS, MZPiTU, MOPS, Dom Samotnej Matki i inne

4.Praca wychowawcza i socjalna w celu powrotu podopiecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym dla społeczeństwa.

 1. Poradnictwo społeczne i wychowawcze

IV. Zasady organizacji pracy „Tęczowej świetlicy”

 1. Organizacja pracy świetlicy zbieżna jest z rokiem szkolnym tzn. uwzględnia 6 tygodniowy okres wakacji od 1.07 – 15.08 i jest czynna w wymiarze min. 4 h dziennie

 1. W okresie wakacji organizowany jest wypoczynek letni.

 1. Pozostały czas pracy świetlicy dostosowany jest do potrzeb rodziców powierzających opiekę nad dziećmi wymiarze nie mniej niż 10 miesięcy w roku

 1. Godziny pracy placówki ustala się na podstawie ustaleń z rodzicami licząc codziennie od godz. 12:30 – 16:30

 1. Dzieci przyjmowane do świetlicy są na podstawie deklaracji rodziców i wpisywane są do Dziennika zajęć świetlicy

 1. W świetlicy realizuje się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, edukacyjne i sportowe dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dzieci w wymiarze min. 2 h dziennie

 1. Zajęcia realizują wychowawcy wspomagani przez dodatkowego opiekuna dzieci

 1. Pobyt w świetlicy jest bezpłatny

V. Postanowienia dodatkowe

1. Osobą zarządzającą świetlicą (kierownik) jest prezes stowarzyszenia, którego wspomaga koordynator

2. Koordynator świetlicy odpowiada za sprawną realizację zajęć prowadzonych przez wychowawców i dokumentację, organizację posiłku, ustala grafiki pracy i przekazuje informacje rodzicom o planowanych spotkaniach, imprezach i terminach

3. Kierownik (prezes stowarzyszenia) odpowiada za poziom merytoryczny prowadzonych zajęć, przygotowanie kadry oraz finanse związane z realizacją zadania